Môj účet
Prihlásiť sa
Menu

Obchodné podmienky

Predávajúci:

Sport Fitness Product s.r.o.
Újezd 414/13, Malá Strana, Praha 5 15000
IČO: 27206408
DIČ: CZ27206408

Dokončením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom). Potvrdenie objednávky vám je doručené na vami zvolenú e-mailovú adresu. Pokiaľ si prajete potvrdenú objednávku zmeniť, je nutné bezodkladne kontaktovať predávajúceho a dohodnúť stornovanie objednávky a vytvoriť novú objednávku. 

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zrejmej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Reklamácia:

Tovar je možné reklamovať podľa súčasných platných právnych noriem. Na všetok tovar poskytujeme záruku po dobu jeho trvanlivosti - expirácie. Kupujúci je povinný tovar bez zbytočných odkladov prehliadnuť a skontrolovať. Pokiaľ je zásielka poničená, odporúčame zásielku nepreberať a neodkladne kontaktovať zákaznícke centrum (pokiaľ vznikne škoda pri preprave tovaru, zodpovedá za vzniknutú škodu dopravca - prevzatím sa vystavujete možným problémom pri reklamácii, prípade odstúpeniu od kúpi). 
V prípade zistenia chýb je kupujúci povinný tieto chyby oznámiť neodkladne e-mailom, písomne alebo telefonicky predávajúcemu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť i kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo predá v 14-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne odpovedajúcej cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Pokiaľ predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodanie tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo predať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie vykazovať známky opotrebovania či poškodenia. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie kupujúci.

Tovar môžete vrátiť osobne alebo poslať doporučene na adresu nášho skladu: Fitness007, U Prioru 804/3, Praha 6, 161 00

Kontakty: Nižšie uvedené kontaktné údaje slúžia pre prípad potreby komunikácie ohľadom Vášho problému alebo dotazu na reklamačný proces.

Naša adresa:

Sport Fitness Product s.r.o.
U Prioru 804/3, Ruzyně
160 00, Praha 6
info@fitness007.cz
tel.: (+420) 777 290 463

Vrátenie kúpnej ceny za tovar vykonávame neodkladne bankovým prevodom na vami uvedený účet, prípadne po dohode je možné vrátenie peňazí iným vhodným spôsobom.

Ochrana osobných údajov:

Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza podliehajú ustanoveniam z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel.

Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.

Každé nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi z.č. 101/2000 Sb., Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré mu kupujúci odovzdá, budú použité iba na uskutočnenie splnenia objednávky s kupujúcim. V žiadnom prípade nebudú zverejnené ani poskytované tretím osobám. Výnimku môžu tvoriť situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom ohľadom objednaného tovaru. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané predávajúcim v súlade s platnými zákonmi Českej republiky.

Kupujúci súhlasí, že jeho poskytnutá e-mailová adresa môže byť použitá pre zasielanie komerčných správ predávajúceho v súlade s registračnými podmienkami. Kupujúci má však v každý okamžik právo ďalšie zasielanie správ odmietnuť. Postup pre odmietnutie je uvedený v závere každej komerčnej správy.

Registračné podmienky:

Tento internetový obchod Fitness007.cz dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. Vami poskytnuté údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté akejkoľvek tretej strane.

Registráciou na tomto serveri súhlasíte s:
 • použitím Vašej adresy pre zasielanie objednaného tovaru,
 • použitím Vašich telefónnych čísiel pre komunikáciu medzi Vami a prevádzkovateľmi obchodu (spoločnosť Sport Fitness s.r.o.),
 • použitím Vašich e-mailových adries pre zasielanie informácií o stave Vašich objednávok,
 • použitím Vašich e-mailových adries pre zasielanie informácií o akciách a novinkách v obchode či na iných serveroch vedených spoločnosťou Sport Fitness product s.r.o. (v súlade so zákonom nájdete v závere každého takého e-mailu vždy odkaz pre zmenu nastavenia zasielania e-mailov, kliknutím na neho môžete na nasledujúcej stránke zasielanie e-mailov zmeniť či zrušiť).

Nápoveď:
 • Vyplnené musia byť všetky položky označené hviezdičkou, tzn. užívateľské meno, heslo, potvrdenie hesla, kompletná adresa a kontaktné údaje.
 • Užívateľské meno: ide o meno, ktoré budete používať pri prihlasovaní do obchodu. Môže sa skladať z ľubovoľných písmen a číslic vrátane medzier, maximálna dĺžka je 20 znakov.
 • Heslo a potvrdenie hesla: do obidvoch týchto políčok vyplňte zhodné heslo, ktoré budete spolu s užívateľským menom požívať k prihláseniu do obchodu. Maximálna dĺžka je 20 znakov. V prípade, že heslo zabudnete, systém Vám ho automaticky zašle na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v tejto registrácii.
 • Adresa: meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto a PSČ, to sú položky nevyhnutné pre správne doručovanie všetkých zásielok, preto prosíme o čo najdôkladnejšie vyplnenie!
 • Telefón: na tomto čísle Vás budeme kontaktovať v prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií.
 • E-mail: na túto adresu Vám budú prichádzať všetky systémové hlásenia obchodu (potvrdenie registrácie, potvrdenie objednávok, stav objednávok atď.)
 • Poznámka: pokiaľ nám chcete oznámiť čokoľvek ďalšie, použite, prosím, toto pole.
 • Súhlas s registračnými podmienkami: pre úspešnú registráciu musíte súhlasiť s registračnými podmienkami, ktorých znenie nájdete nad touto nápoveďou.
 • V prípade akýchkoľvek problémov s registráciou volajte 777290469.

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia obecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať je Česká obchodní inspekce. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvý raz.

Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/

Po dobu trvania jednania o mimosúdnych urovnaniach sporu neprebiehajú ani nezačnú perbiehať premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu vyslovene neodmietne v jednaní pokračovať.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov:

Sme spoločnosť Sport Fitness Product s.r.o., so sídlom Újezd 414/13, Praha 5 - Malá Strana, IČO 27206408, zapísaná v obchodnom registri vedeným Městským soudem v Praze, oddiel C, vložka 104414, a ako správca spracovávame vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje spracováváme

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie 

Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamáciou) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, nepovinne názov firmy.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. B) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov/ príjemcovia osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom:

 1. zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
 2. prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. F) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zaisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodným správ v zmysle § 7 odst. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený predanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú k splneniu zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Sb.) povinnosť uschovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov počínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týka (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2023). Správca má taktiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Sb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra, pre účely daňového riadenia, uchovaná do konca roku 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, nepovinne názov firmy.

Pre platcov DPH

Kupujúci berie rovnako na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnosť uschovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, názov firmy.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

 1. na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelom spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa článku 16 GDPR;
 3. na výmaz (“právo byť zabudnutý”), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, akonáhle už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný právny dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
 4. na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
 5. na prevediteľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
 6. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR
 7. Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od obdržania žiadosti.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom a podať k nemu sťažnosť. 

Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý, na rozdiel od predávajúceho, pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý, na rozdiel od kupujúceho, pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné, tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov. 

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodným podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.