Môj účet
Prihlásiť sa
Menu

Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť Sport Fitness Product s.r.o., so sídlom Újezd 414/13, Praha 5 - Malá Strana, IČO 27206408, zapísaná v obchodnom registri vedeným Městským soudem v Praze, oddiel C, vložka 104414, a ako správca spracovávame vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje spracovávame

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie 

Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamáciou) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, nepovinne názov firmy.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. B) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov/ príjemcovia osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom:

  • A) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
  • B) prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. F) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zaisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodným správ v zmysle § 7 odst. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený predanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú k splneniu zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Sb.) povinnosť uschovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov počínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týka (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2023). Správca má taktiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Sb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra, pre účely daňového riadenia, uchovaná do konca roku 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, nepovinne názov firmy.

Pre platcov DPH

Kupujúci berie rovnako na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnosť uschovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, názov firmy.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

  • A) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
  • B) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelom spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa článku 16 GDPR;
  • C) na výmaz (“právo byť zabudnutý”), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, akonáhle už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný právny dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
  • D) na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
  • E) na prevediteľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
  • F) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR
    Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od obdržania žiadosti.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom a podať k nemu sťažnosť.